تقریبا دو سال پیش در چنین روزهایی، پولی را که طی سه سال کار و پس انداز جمع کرده بودم، برای سرمایه‌گذاری به موسسه‌ای بردم. موسسه سودی بالاتر از تمامی بانک‌ها و موسسات به سپرده‌ها می داد و این رقم به قدری وسوسه انگیز بود که به هدف این پیشنهاد و حتی مجاز بودن یا نبودن فعالیت آن موسسه توجه نکردم. ماه‌ها گذشت و من که از سود بالای سپرده ام رضایت کامل داشتم و مطمئن بودم هیچ سرمایه گذاری دیگری این بازده را برایم ندارد، ترجیح می دادم پولم را از حساب بیرون نیاورم تا هر روز سود بیشتری به دست آورم.

امروز اما، مقابل درب مجلس در خیابان بهارستان ایستاده‌ام. حدود یک سال و شش ماه سود بالای ۳۰% به سپرده‌هایم تعلق گرفته ولی حتی قادر به پس گرفتن اصل پول خود نیستم. موسسه ورشکسته شده و من یک مال‌باخته ام …!

ممکن است این اتفاق برای شما یا نزدیکانتان نیز رخ داده باشد. از گذشته درس بگیرید.

فریب سود بالا را نخورید و به این نکته توجه کنید که برخی از بانکهای درحال ورشکستگی سود بالا پیشنهاد می‌دهند تا با جذب سرمایه‌ی مردم بتوانند شرایط را تغییر دهند.

به زبان ساده: سود بالاتر= ریسک بیشتر

 

چه باید کرد؟ چطور ریسک از دست رفتن پس اندازمان را کاهش دهیم؟

پیش از آن که تمام ماحصل زندگی خود را در اختیار یک بانک یا موسسه بگذارید به چند نکته توجه کنید. اول آن که آیا تشکیلاتی که نام بانک و موسسه‌ی مالی را به خود گرفته دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست یا خیر؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. کافیست نام بانک یا موسسه مالی را با جدول زیر که از وبسایت رسمی بانک مرکزی تهیه شده تطابق دهید.

دارای مجوز بانک مرکزی

تلفن
آدرس سایت
تعداد شعب
نوع
نام
ردیف
۸۸۶۴۷۰۰۱-۲http://www.banksepah.ir۱۷۰۶بانک دولتی تجاریبانک سپه۱
۶۰۹۹۱ ۶۶۷۲۱۴۴۹http://www.bmi.ir۳۱۷۱بانک دولتی تجاریبانک ملی ایران۲
۸۱۵۶۱۰۰۱-۲http://www.postbank.ir۴۰۶بانک دولتی تجاریپست بانک ایران۳
۲۲۹۲۵۳۷۱ – ۲۲۹۲۵۳۷۲http://www.ttbank.ir۳۹۷بانک دولتی تخصصی و توسعه ایبانک توسعه تعاون۴
۸۸۷۰۲۱۴۰-۸http://www.edbi.ir۴۱بانک دولتی تخصصی و توسعه ایبانک توسعه صادرات ایران۵
۲۲۰۴۰۸۷۰http://www.bim.ir۶۲بانک دولتی تخصصی و توسعه ایبانک صنعت و معدن۶
۶۶۷۰۹۶۵۸http://www.bank-maskan.ir۱۲۵۵بانک دولتی تخصصی و توسعه ایبانک مسکن۷
۸۴۸۹۱http://www.agri-bank.com/۱۸۹۶بانک دولتی تخصصی و توسعه ایبانک کشاورزی۸
۸۵۹۳۰http://www.ba24.ir۱۶۵بانک غیر دولتی تجاریبانک آینده۹
۸۲۳۳۰http://www.enbank.ir۲۵۴بانک غیر دولتی تجاریبانک اقتصادنوین۱۰
۰۲۱-۲۲۸۱۵۲۸۰http://www.ansarbank.com/۵۹۰بانک غیر دولتی تجاریبانک انصار۱۱
۲۴۷۵۰۰۰http://www.izbank.ir۳۳۱بانک غیر دولتی تجاریبانک ایران زمین۱۲
۰۲۱-????????http://www.parsian-bank.com۳۰۴بانک غیر دولتی تجاریبانک پارسیان۱۳
۸۲۸۹۰http://www.bpi.ir۳۲۷بانک غیر دولتی تجاریبانک پاسارگاد۱۴
۸۸۳۲۰۶۰۳ – ۸۱۰۴۱http://www.tejaratbank.ir۱۷۰۶بانک غیر دولتی تجاریبانک تجارت۱۵
http://www.hibank24.com۱۳۲بانک غیر دولتی تجاریبانک حکمت ایرانیان۱۶
۴۲۱۷۸۰۰۰http://www.middleeastbank.ir۱۶بانک غیر دولتی تجاریبانک خاورمیانه۱۷
۰۲۱-۲۸۹۳۰http://www.bank-day.ir۸۰بانک غیر دولتی تجاریبانک دی۱۸
۸۸۰۶۵۱۱۰-۳http://www.Refah-bank.ir۱۰۵۵بانک غیر دولتی تجاریبانک رفاه کارگران۱۹
۰۲۱-????????http://www.sb24.com۱۳۶بانک غیر دولتی تجاریبانک سامان۲۰
۸۸۸۰۳۷۰۰http://www.sbank.ir۱۱۷بانک غیر دولتی تجاریبانک سرمایه۲۱
۰۲۱-۸۲۶۹http://www.sinabank.ir۲۴۴بانک غیر دولتی تجاریبانک سینا۲۲
۰۲۱-????????http://www.city-bank.ir۲۶۱بانک غیر دولتی تجاریبانک شهر۲۳
۸۸۳۰۰۴۶۸http://www.bsi.ir۲۵۷۷بانک غیر دولتی تجاریبانک صادرات ایران۲۴
http://www.ghavamin.com/۷۵۰بانک غیر دولتی تجاریبانک قوامین۲۵
۰۲۱-۲۳۹۵۲۳۹۵http://www.tourismbank.ir۸۷بانک غیر دولتی تجاریبانک گردشگری۲۶
۸۲۹۶۱, ۸۲۹۶۹http://www.bankmellat.ir۱۵۷۱بانک غیر دولتی تجاریبانک ملت۲۷
http://www.karafarinbank.com۱۰۷بانک غیر دولتی تجاریبانک کارآفرین۲۸
۲۲۰۸۰۰۰۰http://rqbank.ir/۲۱۱بانک غیردولتی قرض الحسنهبانک قرض‌الحسنه رسالت۲۹
۸۸۸۱۰۳۸۰www.qmb.ir۵۸۰بانک غیردولتی قرض الحسنهبانک قرض‌الحسنه مهر ایران۳۰
۱بانک مشترک ایرانی و خارجیبانک مشترک ایران – ونزوئلا۳۱
۰۲۱-۸۸۷۸۲۸۰۱-۵http://www.cid.ir۴۷موسسه اعتباری ایرانی غیربانکیمؤسسه اعتباری توسعه۳۲
????????-????????www.caspianci.ir۲۰موسسه اعتباری ایرانی غیربانکیمؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان)۳۳
۸۲۱۳۳۰۰۰www.kosarfci.ir۳۵۱موسسه اعتباری ایرانی غیربانکیمؤسسه اعتباری کوثر مرکزی۳۴
۷۷۶۰۴۴۸۲www.askariyeh.ir۳۲۰موسسه اعتباری ایرانی غیربانکیمؤسسه اعتباری ملل۳۵
۸۸۲۱۵۴۴۴www.cinoor.ir۳۳۶موسسه اعتباری ایرانی غیربانکیموسسه اعتباری نور۳۶
۰۷۴۶-۴۴۲۳۹۲۰۱بانک خارجی دارای شعبه در ایراناستاندارد چارترد۳۷
۲۲۰۵۷۲۷۱-۳http://www.EihBank.com۲بانک خارجی دارای شعبه در ایرانبانک تجارتی ایران و اروپا۳۸
۶۶۹۴۳۷۹۰-۶۶۹۴۳۸۰۳۱بانک خارجی دارای شعبه در ایرانتعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار)۳۹

متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی

تلفن
آدرس سایت
تعداد شعب
نوع
نام
بانک غیردولتی تجاریمهر اقتصاد۱
موسسه اعتباریثامن۲

منبع جدول: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دانستن این مطلب اولین و ضروری ترین گام برای انتخاب بانک و موسسه مالی است، اما نمی تواند به تنهایی عامل تعیین کننده ای باشد چراکه تا به حال شاهد ورشکسته شدن تعدادی از بانک‌ها و موسساتی بوده‌ایم که دارای مجوز بانک مرکزی بوده اند!

 

عبور از پیش نیاز

پس از آن که بانک و موسسه‌ی خود را از نظر داشتن مجوز بررسی کردید، باید معیاری برای تشخیص و رتبه‌بندی “مجوزدارها” داشته باشید. راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد اما یکی از معروف‌ترین چارچوب‌هایی که برای ارزیابی بانک‌های تجاری به‌کار گرفته می‌شود شاخص‌های CAMEL است. این کلمه از حروف اول پنج شاخص‌ کفایت سرمایه (Capital Adequency)، کیفیت دارایی‌ها (Assets Quality)، مدیریت (management)، درآمد (Earnings) و نقدینگی (Liquidity) تشکیل شده است.

در اینجا به صورت مختصر، مفهوم کفایت سرمایه را، که یکی از مهمترین شاخص‌­های سرمایه‌­گذاری فردی است شرح می‌­دهیم.

کفایت سرمایه از تقسیم دو عدد برهم به دست می‌آید که به صورت درصد بیان می‌شود:

تله ی نرخ سود بالا

این کسر نشان‌دهنده‌ی ثبات مالی و توان ایستادگی بانک در زمان بروز شوک‌های اقتصادی است.

به طور مثال اگر این نسبت برای بانکی ۱۰ درصد باشد به آن معنی است که سرمایه‌ی پایه‌ی بانک ۱۰ برابر دارایی‌های دارای ریسک (مثل مطالبات از دولت، بانک‌های دیگر، تسهیلات سررسید گذشته و…) است و این یعنی از حد تعیین شده برای اعطای تسهیلات تجاوز نکرده است.

اهمیت این عدد زمانی مشخص می شود که بانک در شرایط بحرانی قرار بگیرد و سپرده گذارانی که ترس از دست دادن سرمایه‌هایشان را دارند، به بانک‌ها هجوم ببرند. در این صورت هرچه این عدد بزرگتر باشد، توان بانک برای پرداخت سپرده‌­ها بیشتر بوده و احتمال از دست رفتن سرمایه کاهش می‌یابد.

طبق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی این نسبت برای کلیه‌ی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی نباید از ۸% کمتر باشد. در غیر این صورت بانک در وضعیت ریسک قرار گرفته و امکان برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی وجود ندارد. (یکی از دلایلی که تعدادی از بانک‌ها پس از رفع تحریم‌های بانکی هنوز هم قادر به ایجاد ارتباط با بانک های خارجی نشده اند، همین موضوع است.)

جدیدترین آماری که از نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات در دسترس است مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده که باتوجه به درصد تغییر این نسبت، می‌توان تخمینی از وضعیت آن‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌دست آورد و تصویری کلی از وضعیت آن‌ها در ذهن ایجاد کرد.

ارقام به میلیارد تومان

ردیف

نام

نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۳۹۴

درصد تغییر

۱خاورمیانه۱۸/۰۱-۲/۸۶
۲حکمت ایرانیان۱۸-۱۱
۳کارآفرین۱۶/۱۱+۰/۴۵
۴پاسارگاد۱۶/۱-۱/۱۴
۵سینا۱۲/۵-۱/۷
۶صادرات۹/۱۵-۱/۱۹
۷اعتباری کوثر مرکزی۸/۵۵+۳/۲
۸انصار۸/۲۶-۰/۹
۹سامان۸-۰/۵
۱۰دی۸۰
۱۱پارسیان۷/۹+۰/۸۳
۱۲اقتصاد نوین۷/۷۵-۰/۳۴
۱۳ملت۷/۵۷-۱/۲۱
۱۴تجارت۷/۵+۱/۲
۱۵گردشگری۶/۴۴+۰/۲۲
۱۶پست بانک۵/۵۲-۰/۱۵

۱۷

ایران زمین (سال ۹۳)۵/۳

-۷/۸

۱۸

سرمایه (۶ ماهه ۹۴)۳/۱

-۲/۱

۱۹

آینده۲/۵۴

-۰/۶۶

۲۰قرض‌الحسنه رسالت(۶ ماهه ۹۴)۰/۸۴

-۰/۶۸

منبع جدول: سایت خبری تحلیلی تابناک

 

تصمیم با شماست!

به اشتراک بگذارید