محاسبه‌ی عیدی سال ۹۶

مبلغ عیدی به این صورت تعیین می‌شود که ابتدا میانگین پایه حقوق فرد در دو ماه آخر محاسبه شده و سپس بنا به نظر کارفرما، دو تا سه برابر این مبلغ عیدی پرداخت می‌شود. (مبلغ عیدی پرداختی افراد نباید از کف عیدی تعیین شده کمتر یا از سقف آن بیشتر باشد.) این قانون، کلیه کارگران مشمول قانون کار بخش خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.

به اشتراک بگذارید

ادامه مطلب